اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس نهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس 9 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اختیارات شاعری 2 وزنی درس هشتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت اختیارات شاعری 2 وزنی درس هشتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تاریخ ادبیات قرن چهاردهم درس هفتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت تاریخ ادبیات قرن چهاردهم درس هفتم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه هشتم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل